02.08.2018

ОБЯВА

На основание Заповед № 281 от 03.07.2018 г. на Директора на ОУ „Христо Ботев”– с. Караманово, общ. Ценово  се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 /десет/ години на следните недвижими имоти с обща площ 28,728 дка, собственост на юридическо лице - ОУ“Христо Ботев“ с. Караманово:

Обява >>  

Заповед >>   

Документация >>