15.03.2019

ПОКАНА          

Поканвам на 21.03.2019 година от 10:00 часа в Заседателната зала на община Ценово етаж 3, стая 302,  Обществения съвет за наблюдение и контрол на общинския план за развитие към Кмета на община Ценово, за обсъждане на Годишният доклад за постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие за 2018 година въз основа на индикаторите за наблюдение.

 Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово