16.09.2019 г.
Покана до определено лице по реда на чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за изграждане и оборудване на нова спортна площадка,  по проект „Изграждане на нова спортна площадка на открито в УПИ I – 385, кв.42, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“ по ПРСР 2014-2020 г.”
1. Покана  
2. Технически спецификации;  
3. Методика за оценка  
4. Проект на договор;  
5. Образци на документи;  
6. Технически проект;  
7. Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП   

05.11.2019 г. 
Протокол 1 от 05.11.2019 г.  

30.12.2019 г.
Заповед за прекратяване на процедура по избор на изпълнител