02.08.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Ценово съобщава, че е изготвена Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение  „„Определяне и утвърждаване на площадка за изграждане на трупна яма и промяна предназначението на земята на Имот № 000271, с площ 2,000 дка с начин на трайно ползване „пасище, мера“ в землището на с. Белцов в имот с начин на трайно ползване „трупна яма“ ”.
Информацията е достъпна както следва: 
- В сградата на Общинаска администация, стая 205, с. Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа
- В сградата на Кметство Белцов, с. Белцов, от 08:00 до 16:30 часа всеки работен ден
- В сградата на РИОСВ – Русе , бул „Придунавски” № 20 в приемното време на инспекцията.
Писмени становища и мнения се приемат на горепосочените адреси, както и на е-mail: obshtina_cenovo@abv.bg и riosv@riosv-ruse.org