09.04.2021

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че в Община Ценово е получено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение от повърхностни води за напояване на овощни насаждения (лешници)“, с възложител „СИП-2000“ ООД.

Всички, които желаят да се запознаят с инвестиционното предложение и да  изразят мнения и становища могат да го направят в сградата на Община Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66, пощенски код 7139 , Кметство Новград или в РИОСВ – Русе,  „Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000

Искане за оценка на ОВОС