20.07.2020 

О Б Я В А 
От Община Ценово

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието  върху околната среда /ДВ бр. 25/2003г./

 

У В Е Д О М Я В А М Е:

всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение : „Изработване на идеен проект за ПСОВ и довеждаща канализация за населени места с. Ценово, с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе“

Всички, които желаят да се запознаят подробно с инвестиционното предложение и да изразят мнения и становища могат да го направят в Община Ценово, ул. „Цар Освободител” № 66, пощенски код 7139 в периода 20.07.2020г.-03.08.2020г.

 

Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово