07.06.2017

ИНФОРМАЦИЯ

За външния авариен план, включваща указания за следване на инструкциите на органите за защита при бедствия по време на авария на “Складова база за минерални торове с. Долна Студена, община Ценово ” с оператор “БОРЕАЛИС Л.А.Т. БЪЛГАРИЯ” ЕООД

 (Информацията се предоставя съгласно разпоредбите на чл.18, ал.5 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях)

Прочети подробно