09.10.2018 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ ЗАЕДНО С ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ ОТ ОКРЪЖЕН СЪВЕТ ГЮРГЕВО СФОРМИРАХА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА „ACTION PLAN“ ОЗАГЛАВЕН "ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНО НИВО В РАЙОНА НА ГЮРГЕВО-РУСЕ"

 В рамките на периода на изпълнение на проект „Програма за трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе“, финансиран по програма Interreg V-A Румъния – България, партньорите по проекта сформираха Работна група за съвместно разработване на„ACTION PLAN“, озаглавен "План за действие за сътрудничество за подобряване на условията на административно ниво в района на Гюргево-Русе", окръг Гюргево, област Русе и община Ценово в перспективата на 2020-2025 г. в подкрепа на една от дейностите по проекта: Възможности за инвестиции за бъдещето.

Прочети цялата статия