14.09.2018

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Цветомир Крумов Петров, действащ в качеството си на Кмет на Община Ценово, 
оправомощен съгласно Заповед  за заместване с номер 344 от 07.09.2018 на Кмета на Община Ценово.

   ОТНОСНО: Изменение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018г. до 31.12.2018г. и съгласие за продажба на УПИ II в кв. 14 по кадастралния план на с. Ценово.

цялото предложение >>   
приложения >>