10.08.2023

 ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

   Със Заповед № РД – 11 – 122 от 10.08.2023 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 15 /петнадесет/ години на земеделски земи за създаване и отглеждане на трайни насаждения, намиращ се на територията на Община Ценово определям за спечелил тръжната процедура „Аркан Каан“ ЕООД с управител Кенан Сюлейманов Фаиков

Заповед >>