30.12.2021

О Б Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА НА

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – СОБСТСТВЕНОСТ

НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

Във връзка с изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. и Решение №144 на Общински съвет Ценово, обл. Русе, взето на заседание с Протокол №22/27.01.2021г. и Решение № 238 на Общински съвет Ценово, обл. Русе, взето на заседание с Протокол № 34/24.11.2021 г. на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 3 от Закона за арендата в земеделието, чл. 2 и чл. 51, ал. 1 от Наредба №2 за общинската собственост.

1. Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 15 /петнадесет/ години на следните недвижими имоти – общинска собственост.

Обява >>  

Заповед >>