30 септември 2015
По програма „Старт в кариерата” през 2015 г. за община Ценово са одобрени следните работни места: 
Институция


Отдел/Звено


Професионално направление


 Специалност


Други изисквания (компютърна грамотност, чужд език и др.)


402


ОБЩИНА ЦЕНОВО


Дирекция "Обща администрация"


Икономика


Застраховане и социално дело


компютърна грамотност


403


ОБЩИНА ЦЕНОВО


Дирекция "Специализирана администрация", отдел "Общинска собственост и специализирани общински дейности"


1.Икономика;                             

2. Администрация и управление

3. Право


Право


компютърна грамотност;

юридическа правоспособност

1.  Критерии за кандидатстване
А. Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:
► Да са младежи до 29 ненавършени години до 23.10.2015 г. включително;
► Да притежават висше образование, съответстващо на необходимото,
► посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място;
► Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като безработни или заети;
► Да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.
Забележка:
В случай, че кандидатите не отговарят на посочените изисквания, същите не се допускат до участие в подбора.
Б. Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекции “Бюро по труда” в срок до 23.10.2015 г. при кандидатстване, с оглед допускане до участие в подбор:
► Заявление за включване в програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на Агенцията по Заетостта;
► Автобиография (Европас формат) http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp, (с посочване на настоящ адрес и телефон за връзка, образование, компютърна грамотност, степен на владеене на чужд(и) език(езици);
► Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от МОН.
► Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).
Забележки:
Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места,  но до две работни места при един работодател по Програмата.
Комплектът документи се подава в един екземпляр.