• Предложение на кмета Допълване на т.1.1.1 Отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на пасища и мери т. 1.2. Отдаване под аренда на земеделски земи за създаване отглеждане на трайни насаждения
  10.07.2020

  10.07.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Прекратява се договор за наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд.
  9.07.2020

  09.07.2020

  ЗАПОВЕД

   Със Заповед №РД-11/115 от 09.07.2020г., на кмета на Община Ценово се прекратява договор за наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд. 

  Заповед за прекратяване>>  

 • Справка относо постъпили предложения във връзка с проект на наредба №1
  9.07.2020

  09.07.2020

  Справка относо постъпили предложения във връзка с проект на наредба №1 за общинската собственост на Община Ценово.

  прочети »

 • Уведомява ме Ви, че на 28.06.2020 г от залез слънце до 10:00 часа на 29.06.2020г. Община Ценово ще проведе дезинсекционно мероприятие
  26.06.2020

  26.06.2020

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 • Уведомяваме Ви, че ВАРДМИЕКС ЕООД има следното Инвестиционно предложение
  26.06.2020

  26.06.2020

  СЪОБЩЕНИЕ

  Уведомяваме Ви, че ВАРДМИЕКС ЕООД има следното Инвестиционно предложение  за  

  Закупуване на Инсинератор за изгаряне/обезвреждане на отпадъци от животни;

  Закупуване на Машина за товарене и извозване на животински отпадъци;

 • Регистри на удостоверенията за въвеждане в експлоатация и разрешенията за строеж, издадени през 2019 и 2020 г.
  22.06.2020
 • Справки относо постъпили предложения във връзка с проект на наредба №3 и наредба №11
  22.06.2020

  22.06.2020

 • Предложение от кмета относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
  17.06.2020

  17.06.2020

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  от д-р Петър Георгиев Петров
  Кмет на Община Ценово, област Русе

 • Със Заповеди на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг
  15.06.2020

  15.06.2020

  ОБЯВА

  Със Заповеди №РД-11/091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 099 от 09.06.2020г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с таино наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 години на земеделска земя общинска собственост.  

 • Справка относо постъпили предложения във връзка с проект на Наредба №2
  12.06.2020

  12.06.2020 г. 

  Справка относо постъпили предложения във връзка с проект на Наредба №2 за общинската собственост на Община Ценово.

  прочети »