• Заповед ТСУ ПУП ПП
  29.09.2022

   29.09.2022

  З А П О В Е Д 

  № РД-11- 139 

  с. Ценово, 29.09.2022 г.

 • Протокол на комисия
  29.09.2022

  29.09.2022

   П Р О Т О К О Л

 • СПРАВКА относно постъпилите предложения и становища във връзка с проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3
  20.09.2022

  20.09.2022

  СПРАВКА

  ОТНОСНО: постъпилите предложения и становища във връзка с проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово

 • Обява търг с тайно наддаване за наем на дворни места за 5 години
  14.09.2022

   14.09.2022

 • Обява публичен търг с явно наддаване за земеделска земя – пасища и мери на община ценово
  14.09.2022

  14.09.2022

 • Заявление за учредяване право на прокарване
  9.09.2022

  08.09.2022

  УТВЪРДИЛ:

  Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ

  КМЕТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО     

  П Р О Т О К О Л

 • Обява от Държавен фонд Земеделие
  5.09.2022

  05.09.2022

 • Постъпило е заявление с внесен проект за ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор с № 51977.50.27 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Новград
  2.09.2022

   Изх. № 1399

  02.09.202.

   ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 • В Община Ценово е постъпило искане от „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ БВ“ ЕООД
  2.09.2022

   З А П О В Е Д 

         № РД-11- 129 

  с. Ценово, 02.09.2022 г.

 • Заявление за учредяване право на прокарване за: „Изграждане на трасе с кабел САВТ 4х50мм2 от табло в УПИ IV-190, кв.33, ул.“Васил Левски“№2“ в с. Кривина
  1.09.2022

  Днес 01.09.2022 г. на основание Заповед № 238 от 26.08.2022год. на Кмета на община Ценово във връзка с чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията, по подадено Заявление с вх.№3287/25.08.2022г., 

   КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО: