• Указания за прилагане на схема за държавна помощ
  10.05.2024

  10.05.2024

  УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИТЕ” ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

 • Съобщение относно установено нападение от Марокански скакалец в Област Кърджали
  24.04.2024

  24.04.2024

  СЪОБЩЕНИЕ

 • Протоколи за разпределение на пасища Долна Студена, Белцов и Джюлюница
  18.04.2024
  18.04.2024
   ПРОТОКОЛ
  От 15.04.2024г. от 09:00 часа на основание Заповед с № 094 от 09.04.2024г. комисия от Община Ценово, се събра и разгледа заявленията подадени по реда на чл. 37 и, ал.
 • Съобщение ТСУ ПУП-ПП Ценово
  16.04.2024
  Изх. № 700
  16.04.2024г.
   
  Община с. Ценово, област Русе, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 59, взето на заседание с Протокол № 9 от 27.03.2024г.
 • Съобщение ТСУ ПУП Новград
  10.04.2024

  Изх. № 681
  09.04.2024 г.

 • Заповед за ползване на полски пътища 2023-2024
  26.03.2024
  26.03.2024
  ЗАПОВЕДИ
   
  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, писмо с наш Вх. № 523/12.02.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр.
 • Справка към наредба за изменение и дъпълнение на Наредба № 2
  25.03.2024
  25.03.2024
  СПРАВКА
   Към наредба за изменение и дъпълнение на Наредба № 2 за общинската собственост на Община Ценово.
 • Заповед за наем на стоматологичен кабинет за 5 години
  19.03.2024

    19.03.2024

 • Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба
  14.03.2024

   14.03.2024

 • Съобщение ТСУ ПУП Ценово довеждащ път
  14.03.2024

  Изх.№ 432
  14.03.2024 г.