• Заповед спечелил търг за продажба на имот Караманово
  4.12.2023

  04.12.2023

   ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

 • Предложения и становища относно Проект такса битови отпадъци
  21.11.2023

  21.11.2023

  СЪОБЩЕНИЕ

  за одобряване на План – Сметка за очакваните разходи по дейности за чистотата в Община Ценово за 2024г. и определяне размера на „Такса за битови отпадъци“ за 2024г.

 • Обява за търг за продажба на обект общинска собственост в Караманово
  17.11.2023
  17.11.2023
  ОБЯВА
       На основание Заповед №РД–11– 167 от 15.11.2023 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следния обект общинска собственост:
          Обект I.
 • Съобщение ТСУ ПУП Ценово
  8.11.2023
  08.11.2023 г.                                                                         
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
   Община Ценово, област Русе&nbsp
 • ПОКАНА за първо заседание на новоизбрания Общински съвет Ценово
  8.11.2023

   07.11.2023

 • Съобщение ТСУ ПУП с. Новград
  3.11.2023
  Изх.
 • Прием на заявления за подпомагане по Спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед през 2022г. - ВТОРИ ПРИЕМ
  3.11.2023

   03.11.2023

 • Заповед 160 - автомагистрала
  1.11.2023
  01.11.2023
  ЗАПОВЕД
         Във връзка с изграждането на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ с Решение № 660 на Министерски съвет от 15.09.2022 г. Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр.
 • Обявление във връзка с Решение № 744 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ от 20 октомври 2023 година
  25.10.2023
  25.10.2023
  О Б Я В Л Е Н И Е
       Във връзка с  Р Е Ш Е Н И Е  № 744 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ  от 20 октомври 2023 година
   
  Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала ,,Русе-Вел
 • Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект
  25.10.2023

  25.10.2023
  Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - виадукт при км 66+207, за обект: "Обход на гр. Бяла" от км 40+640 до км 76+040, свързано с реализацията на инвестиционно предложение "Автомагистрала Русе - Велико Търново"