• О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба Съвместното командване на специалните операции
  8.02.2023

  08.02.2023

  О Б Я В А

  за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 01.03.2023г. до 17.03.2023г. в Съвместното командване на специалните операции

 • О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географска служба
  8.02.2023

  08.02.2023

  О Б Я В А

  за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географска служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина за времето от 05.04.2023г. до 06.04.2023г.

 • О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в представителните духови оркестри
  8.02.2023

  08.02.2023

  О Б Я В А

 • Обявени вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия
  8.02.2023

  08.02.2023

  О Б Я В А

  за провеждане на конкурс за вакантни длъжности  във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

 • Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
  6.02.2023

   06.02.2023

 • Констативен протокол
  2.02.2023

  Днес 02.02.2023 г. на основание Заповед № 033 от 27.01.2023год. на Кмета на община Ценово във връзка с чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията, по подадено Заявление с вх.№367/26.01.2021г., 

   КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО: 

 • Община Ценово обявява, че е издадена заповед за одобриажане на проект ПУП ИПР с. Кривина, обл. Русе
  25.01.2023

  Изх. № 269
  25.01.2023г.

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ 

    Милен Тончев Цветанов
    Н-ци на  Илия Атанасов Илиев
    Дешка Илиева Атанасова

  Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК

 • Община Ценово обявява, че е постъпило заявление с внесен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план регулация на УПИ VІ-698 в кв. 48 с. Ценово, общ. Ценово.
  25.01.2023

  Изх. № 271
  25.01.2023 г.

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

 • Публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект ОС, с. Ценово
  24.01.2023

  24.01.2023

  О Б Я В А

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
  ЗА
  ПРОДАЖБА НА ОБЕКТ
   СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

 • Публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект ОС, с. Новград
  24.01.2023

  24.01.2023

  О Б Я В А

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
  ЗА
  ПРОДАЖБА НА ОБЕКТ
   СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО