СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЦЕНОВО    

Изборни длъжности – 6:
- Кмет на община - 1
- Кмет на кметство – 5 
Кметски наместници - 3
Заместник-кмет - 2 
Ръководни длъжности 
- Секретар - 1
- Директор на дирекция - 2
- Началник отдел – 2 
На директно подчинение на кмета на общината: 
- Главен специалист "Гражданска защита и отбранителна и мобилизационна подготовка" - 1

 

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 

Директор Дирекция "Обща Администрация"

 • 1

Финансов контрольор

 • 1

Младши експерт „Бюджет и финанси“

 • 1

Старши експерт "Информационно Обслужване"

 • 1

Юрисконсулт

 • 1

Счетоводител

 • 1

Главен специалист "Човешки ресурси"  

 • 1

Главен специалист "Финансово счетоводна дейност"

 • 1

Главен специалист "Финансово счетоводна дейност - касиер"

 • 1

Специалист "Деловодство"

 • 1

Специалист "Европейски проекти и международни програми"

 • 1

Юрисконсулт "Общински Съвет"

 • 1

Специалист "Домакин общинско имущество и Програми временна заетост"

 • 1

 

 

ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

 

Директор Дирекция "Специализирана Администрация"

 • 1

 

 

Отдел "Общинска собственост и специализирани общински дейности"

Началник отдел "Общинска собственост и специализирани общински дейности"

 • 1

Старши експерт "Социални дейности и здравеопазване"

 • 1

Специалист "Общинска собственост"

 • 2

Специалист "Териториално и селищно устройство и Общинска собственост"

 • 1

Старши специалист "Образование и култура"

 • 1

Юрисконсулт  

 • 1

Главен специалист "Екология, чистота и туризъм"

 • 1

Специалист "Социални дейности"

 • 1

 

 

Отдел "Местни данъци и такси и Гражданска регистрация и административно обслужване"

Началник Отдел "Местни данъци и такси и Гражданска регистрация и административно обслужване"

 • 1

Счетоводител "Местни данъци и такси"

 • 1

Главен специалист "Местни данъци и такси" – касиер

 • 1

Специалист "Местни данъци и такси и ГРАО"

 • 2

Специалист "Канцелария“

 • 4,5

Главен специалист „Канцелария“

 • 3

Главен специалист "Гражданска регистрация и административно обслужване"

 • 1