Профил на организацията

 
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
 
Община Ценово заема площ от 249,7 кв.км. Разположена е на 45 км. от гр.Русе и на 32 км. от гр. Свищов. В природо-географско отношение Общината е разположена по долното течение на р. Янтра в Дунавската хълмиста равнина, която е северозападната граница на област Русе. Най-близката гара (гр.Бяла) се намира на около 7 км от Общинския център.
Водоснабдяването на територията на Общината се осъществява от „ВиК" ЕООД гр.Русе. Населените места в Общината се водозахранват от ВГ „Батин” с изключение на селата Пиперково и Караманово, които се захранват от собствени водоизточници. Към Община Ценово принадлежи долното течение на р.Янтра, която се влива на територията на системата на р.Дунав. Тя е хлоридна и се напоява от водите на реката.
Община Ценово е предимно селски район със слабо развита промишленост, която не формира силни замърсявания на компонентите на околната среда. Горският фонд заема 16 690 дка или 6,8% от общата територия на Общината.
В   териториалния   обхват   на   Община   Ценово   попадат   девет   населени   места, административния център е с. Ценово. Има 6 кметства и 2 кметски наместничества. Община има обща територия 249,7 кв.м., като дела на обработваемата земя е 168 хил.дка. Определящо за икономиката на Община Ценово е селското стопанство. Няма държавни и общински предприятия.
В Общината най-голям е делът на заетото население в селското стопанство. Съществуват 13 земеделски кооперации, частни сдружения и частни земеделски производители. Те обработват около 142 612 дка: предимно пшеница, царевица, ечемик. В структурата на зеленчукопроизводството преобладава производството на дини и пъпеши, домати, картофи, пипер, зеле, лук и др.
На територията на Община Ценово функционират малък брой производствени предприятия и частни търговски фирми. Производствените предприятия са близо 50, a търговските обекти са над 100. Дейността им е свързана с производство на хляб и хлебни изделия, производство на мебели, строителство, шивашки услуги, търговия и др. Развитието на животновъдството в Общината е предимно за задоволяване собствените потребности на населението. Отглеждат се главно крави, свине, овце и птици. Техническото състояние на машинния парк на кого е задоволително, половината от наличната техника е за подмяна.
На територията на Община Ценово няма бизнес центьр. Населението ползва услугите на бизнес-центровете в гр.Русе. Община Ценово разполага с огромен потенциал за развитие на туризма. Особен интерес за туристите представляват: историческият паметник на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, намиращ се на брега на р.Дунав в землището на с.Новград; паметника-символ „Бог баир"; „Екопарк - Хаджийска чешма"; в с.Белцов се намира защитена природна територия с обща площ 2865 дка в местността „Вехтото село" и др. Откритите археологически разкопки край с.Кривина от римския кастел „Ятрус" представляват останки от Римски и Ранновизантийски град, разрушен от аварите в началото на VII век.
Съгласно Закона за местно самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ Община Ценово се състои и се управлява от Общински съвет и Общинска администрация 
Общинският съвет наброява 13 общински съветници, като към него работят 3 Постоянни комисии - помощни органи на Съвета. Той се конституира и управлява съгласно ЗМСМА, Правилник за организацията на дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Ценово и други нормативни документи, свързани с местното самоуправление.
Организационната структура на Общинската администрация Ценово е разработена, съгласно изискванията на Закона за администрацията и се одобрява от Общинския съвет, съгласно чл. 21(1) т.2 от ЗМСМА.
Организационната структура на Общинската администрация откроява следните нива на управление и изпълнение на дейностите:
Кмет на Общината; Заместник кметове, Секретар на Общината, Кметове на кметства, Кметски наместници; Дирекции.
Кметът, Председателят на Общинския съвет, Заместник кметовете и Секретарят на Общината представляват Висшето ръководство на общинска администрация Ценово. Работата на Кмета на Общината се подпомага от двама заместник кметове.
Отговорностите и пълномощията на длъжностните лица в Общината са определени и подробно описани в техните длъжностни характеристики, в Правилника за организацията и дейността на общинската администрация / т.нар. Устройствен правилник /, Правилника за вътрешния трудов ред на Общинска администрация с.Ценово, Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и други разработени и приложими за дейността на Общината документи.