Защита на лични данни 

Длъжностно лице по защита на данните: 
Йордан Петров Борисов, 
тел.0888311511, 

Данни за администратора на лични данни Община Ценово
адрес:
с. Ценово, 
обл. Русе
ул. "Цар Освободител" № 66; 
Е-поща: obshtina@tsenovo.bg

Политика на защита на личните данни

Декларации за съгласие приложение 01 

Декларации за съгласие приложение 02

           ЗАЩО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

       Като администратор на лични данни ние събираме и съхраняваме информация във връзка с упражняването на нашите официални правомощия, спазване на законови задължения, защита на законни интереси или при изпълнение на задача от обществен интерес.
            КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ
         Обработваме само толкова данни, колкото са ни необходими, за да изпълним нашите задължения и само за целите, за които сме ги събрали.
Имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец); данни за здравословното състояние, данни от документ за самоличност (тези данни не се съхраняват от Община Ценово, но чрез тях се извършва проверка за валидност на съответния документ и се проверява самоличността на съответното лице); данни за пълномощник (ако лицето се представлява от пълномощник) и за неговото пълномощно; данни за комуникация с гражданите (например адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес или др.). Вашите лични данни, които събираме и обработваме са: име и фамилия, адрес (пощенски адрес за доставка), e-mail адрес, ЕГН, телефонен номер и други данни, които в изпълнението на определена дейност е било необходимо да се предоставят. Тези данни са събирани или са били събрани във връзка с публичната дейност на общината и за които сте изразили своето съгласие съгласно действащото законодателство! Ние полагаме всички усилия да запазим тези данни в пълна безопасност и да ги използваме за позволените ни от закона и Вас цели. По всяко време можете да си промените решението и да поискате от нас да изтрием данните Ви от базата данни, вследствие на оттегляне на първоначално даденото съгласие.
            КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
          Обработването обхваща широк спектър от операции, извършвани с лични данни, включително с ръчни или автоматични средства. Това включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
            ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ
            Обработваме лични данни само за законни цели добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните за конкретни, изрично указани цели в съответствие с действащото законодателство. Съобщаваме и обясняваме на гражданите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим. Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие със законодателството.
            Въвели сме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
            КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
            В повечето случаи получаваме информация директно от субектите на данни, когато те попълват искания, заявления и други документи, необходими за упражняването на официалните правомощия и за спазване на законови задължения на общинската администрация.
            ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ
            При наличието на установени със закон предпоставки, личните данни, събирани и обработвани от Община Ценово, могат да бъдат предоставяни на компетентни органи.
            КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
            Съхраняваме личните данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат спазени изискванията на законодателството.
            ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
            Можете да се свържете с нас, за да упражните своите права.
            Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) има право на:
Информираност (да предоставим информация какви данни обработваме за вас);
Достъп до собствените си лични данни;
Коригиране (ако данните са неточни - да коригирате грешките в личните Ви данни);
Изтриване на личните данни (право "да бъдеш забравен") *;
Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
Преносимост на личните данни между отделните администратори;
Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.  
            Физическото лице, което е субект на данни, има право да получи информация за администратора на лични данни, както и за обработването на личните му данни. Тази информация включва:
Данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка, включително координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните;
Целите и правното основание за обработването;
Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо);
Срока на съхранение на личните данни;
Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова);
Информация за всички права, които субектът на данни има;
Правото на жалба до надзорния орган.
            Посочената информация не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага с нея.
           Ако подадете искане, свързано с упражняване на Вашите права, ние ще Ви отговорим в 14-четиринадесет дневен срок. При необходимост този срок може да бъде удължен, за което ще бъдете незабавно уведомени.
            При отказ да бъде изпълнено Вашето искане ще бъдете уведомени за причините, поради които не са предприети действия по него, както и за възможността да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.
            Действията, които Община Ценово предприема при и по повод упражняването на правата на потребителите, са напълно безплатни.
            *Правото на изтриване (или "правото да бъдеш забравен") дава възможност, когато субектът на данни не желае данните му да бъдат обработвани и не съществуват законни основания за тяхното съхранение, да поиска те да бъдат заличени при едно от следните основания:
            - Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани ши обработвани по друг начин;
            - Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните;
            - Субектът на данни възразява срещу обработването и няма преимуществено законово основание за продължаване на обработването;
            - Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
            - Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение;
            - Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на дете.
         "Правото да бъдеш забравен" не е абсолютно право. Съществуват ситуации, в които Община Ценово има възможност да откаже да изтрие данните, а именно когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от следните цели:
За упражняване правото на свобода на изразяване и информация;
За изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес или упражняване на публична власт;
За целите на общественото здраве;
Архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели;
-  За установяване, упражняване или защитата на правни претенции.