Защита на лични данни 

Длъжностно лице по защита на данните: 

Кремена Славова, 
тел.0887361225, 
Е-поща:k_slavova74@abv.bg 

Данни за администратора на лични данни Община Ценово
адрес:
с. Ценово, 
обл. Русе
ул. "Цар Освободител" № 66; 
Е-поща: obshtina_cenovo@abv.bg 

Политика на защита на личните данни

Декларации за съгласие приложение 01 

Декларации за съгласие приложение 02