05.11.2021

ОБЯВА

           Със Заповед №РД-11/ 141 от 04.11.2021г., Заповед №РД-11/ 142 от 04.11.2021г., Заповед №РД-11/ 143 от 04.11.2021г., Заповед №РД-11/ 144 от 04.11.2021г. Заповед №РД-11/ 145 от 04.11.2021г., и Заповед №РД-11/ 146 от 04.11.2021г. на кмета на Община Ценово се определят спечелилите публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на недвижим имот – общинска собственост, представляващ пасища  и мери от общинския поземлен поземлен фонд, намиращ се на територията на Община Ценово.

Заповед №РД-11/141>>   
Заповед №РД-11/142>>   
Заповед №РД-11/143>>  
Заповед №РД-11/144>>   
Заповед №РД-11/145>>   
Заповед №РД-11/146>>