26.03.2024
ЗАПОВЕДИ
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, писмо с наш Вх. № 523/12.02.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Русе, и Решение № 43 на Общински съвет Ценово, взето на заседание с Протокол № 8 от 29.02.2024 г.  
 
Заповеди за предоставяне и ползване на имоти- полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на населените места в община Ценово, област Русе, съгласно сключени доброволно споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската година 2023/2024 година, съобразно предоставения ни регистър от Общинска служба „Земеделие“- град Бяла.
 
Заповед ПОЛСКИ ПЪТИЩА Белцов >>  
Заповед ПОЛСКИ ПЪТИЩА Беляново >>  
Заповед ПОЛСКИ ПЪТИЩА Джулюница >> 
Заповед ПОЛСКИ ПЪТИЩА Долна Студена >>  
Заповед ПОЛСКИ ПЪТИЩА Караманово >>  
Заповед ПОЛСКИ ПЪТИЩА Кривина >>  
Заповед ПОЛСКИ ПЪТИЩА Новград >>  
Заповед ПОЛСКИ ПЪТИЩА Пиперково >>  
Заповед ПОЛСКИ ПЪТИЩА Ценово >>