23.12.2022

ЗАПОВЕДИ

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, писмо с наш Вх. № 4481/10.11.2022 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Русе, и Решение № 365 на Общински съвет Ценово, взето на заседание с Протокол № 53 от 30.11.2022. 

Заповеди за предоставяне и ползване на имоти- полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на населените места в община Ценово, област Русе, съгласно сключени доброволно споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската година 2022/2023 година, съобразно предоставения ни регистър от Общинска служба „Земеделие“- град Бяла.

Заповед ПОЛСКИ ПЪТИЩА  Белцов >>  
Заповед ПОЛСКИ ПЪТИЩА  Беляново >>  
Заповед ПОЛСКИ ПЪТИЩА  Джулюница >>   
Заповед ПОЛСКИ ПЪТИЩА  Долна Студена >>   
Заповед ПОЛСКИ ПЪТИЩА  Караманово >>   
Заповед ПОЛСКИ ПЪТИЩА  Кривина >>   
Заповед ПОЛСКИ ПЪТИЩА  Новград >>   
Заповед ПОЛСКИ ПЪТИЩА  Пиперково >>   
Заповед ПОЛСКИ ПЪТИЩА  Ценово >>