19.10.2023

ЗАПОВЕД

       Прекратявам едностранно наемните отношения, произтичащи от договор № ДН 1120052021 за отдаване под наем на недвижим имот в с. Долна Студена, с площ 250 кв.м., представляващ II /втори/ етаж от масивно двуетажна сграда, публична общинска собственост /АПОС № 2706/16.11.2016 г./ между Община Ценово и „З ЕС 12“ ЕООД ЕИК:206330067 със седалище и адрес на управление: Област Русе, общ. Русе, гр. Русе, п.код 7000, БОРИСОВА 99, представлявано от Здравко Емилов Сарачев – Управител, считано от 19.10.2023 г. поради системно нарушаване на договора изразено в неплащане на месечния наем за повече от 1 /един/ месец и дължими суми за електроенергия за 4 /четири/ месеца.

Заповед №-РД-11-157>>