19.03.2024

 ЗАПОВЕД 
    Да се сключи договор за наем на помещение между Община Ценово и АПИДИ – ИП Д-Р НАТАЛИЯ ВЕЛИСЛАВОВА ДАНЕВА представлявано от Наталия Велиславова Данева за срок от 5 години за имот – частна общинска собственост, с АЧОС №2307/03.04.2012г., находящ се, в с. Ценово, община Ценово, обл. Русе, ул. Цар Освободител №68, представляващ: поземлен имот УПИ IV – 979 , кв. 36, по регулационния план на с. Ценово, включващ  помещение /зъболекарски кабинет.
 
Заповед 37 >>