20.02.2024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Уведомяваме ви, че съгласно чл. 40 от Закона за биологичното разнообразие се забранява брането, събирането, отрязването, изкореняването, притежаването, отглеждането пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба на взети от природата екземпляри от защитени растителни видове, включени в Приложение ІІІ към същия закон, в т.ч. снежно кокиче, пролетно ботурче, елвезиево кокиче, оливиеров минзухар, битински синчец и др.

При нарушение, предвидените в чл. 125, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие глоби са както следва: за физически лица  от 100 до 5000 лв, а за юридически лица и еднолични търговци имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.Заповед

Заповед на кмета >>