16.03.2023

З А П О В Е Д

№  РД-11-053

с. Ценово, 16.03.2023 г.

   На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.193, ал.4, ал.5, ал.8, ал.9 и ал.10 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), Протокол от 06.10.2022г. на Комисията по чл.210, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗУТ, назначена със Заповед № 278/29.09.2022г. на Кмета на община Ценово, по подадено Заявление с вх.№3809/25.08.2022г. от Е.Т. “Камен Шишков“, ЕИК 117 618 493 със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, ул.“Колю Фичето“№25, представлявано от Камен Димитров Шишков от гр. Бяла, област Русе, ул.“Генерал Скобелев“№9. В подаденото заявление се описва желание да се учреди право на прокарване за: „Изграждане на трасе за външно електрозахранване до нов трансформаторен пост тип БКТП, разположен в имот с идентификатор 78361.43.37“ по Кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Ценово, община Ценово, област Русе, местност „стопански двор“, находящо се в стопански двор на с. Ценово, община Ценово, област Русе.

Заповед №РД-11/053 >>