22.06.2022

ОБЯВЛЕНИЕ

  Със Заповед №РД-11/ 090 от 22.06.2022г., на кмета на Община Ценово се учредява правот на прокарване на кабел 1kW за ""Външно ел. захранване на фотоволтаична централа до 30kW" находяща се в УПИ XIV-350, кв.105 по плана на с.Караманово, община Ценово, област Русе, ул."Генерал Радецки" №7. 

Обялвение>>   
Заповед №РД-11/090>>