18.11.2022

ОБЯВЛЕНИЕ

    Със Заповед №РД-11/ 182 от 18.11.2022г., на кмета на Община Ценово се учредява право на прокарване за: „Трасе за подземни кабелни линии средно напрежение (20kW), от фотоволтаични централи, разположени в имот с идентификатор 20849.9.8, местност „Вехти Белцов“, имот с идентификатор 20849.18.19,  местност „Припека“ и имот с идентификатор 20849.27.53, местност „Балар баир“ до подстанция, разположена в имот с идентификатор 20849.14.67, местност „Крайния трап““ по Кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Джулюница, община Ценово, област Русе.

Заповед №РД-11/182 >>