19.11.2021

ОБЯВА

1. На основание Заповед №РД–11–150 от 19.11.2021 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на:

Обект I. УПИ–ХIII 57, кв. 12 по регулационния план на село Кривина с площ 500 м², находящ се на ул. „Христо Смирненски“ № 6, актуван с АЧОС № 2338/25.06.2012г.

2. Вид на процедурата – публичен търг с тайно наддаване.

3. Оглед на обектите се извършва в работните дни от 9.00 ч. до 16.00 ч. преди деня на провеждане на търга.

4. Срокът за приемане на заявленията за участие е до 16.00 часа на 06.12.2021г. в административния център за обслужване на клиенти на Община Ценово.

5. Тръжната процедура ще се проведе на 07.12.2021г. в сградата на Община Ценово, зала 302 от 10.30 часа.

6. Тръжната процедура да се проведе при спазване на нормите определени в Наредба №2 за общинската собственост и законовата уредба.

7. Цена на тръжната документация 10.00лв.

8. Начална тръжна цена за обектите както следва:

Обект I.             –              1 270,00 лв. без ДДС   

9. Стъпка за наддаване  10% от началната тръжна цена на обекта, за  който участвате.

10. Депозита за участие от 30% върху първоначалната тръжна цена.  Депозитът се  плаща до 16.00 часа на деня предхождащ търга по банков път – Централна Кооперативна Банка АД – гр. РУСЕ, офис Ценово, IBAN: BG 88 CECB 9790 3376 5427 00, BIC: CECB BGSF.

11. Пазарната цена на всеки обект се формира, като към окончателната тръжна цена на  обекта се начисли 20% ДДС.

12. Ако се установи, че участник в процедурата е лице имащо задължения към Община Ценово от всякакъв вид  се отстранява от конкурсната процедура

13. Допълнителна информация – Община Ценово, ст. № 206, тел. 08122/25-10, вътр. 24, и на www.tsenovo.eu 

Заповед №РД-11/150>>