10.05.2022

ЗАПОВЕД

   Със Заповед №РД-11/ 060 от 10.05.2022г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния обект общинска собственост намиращи се на територията на Община Ценово.

Заповед №РД-11/060 >>