11.05.2022

ОБЯВА

           Със Заповед №РД-11/ 054 от 28.04.2022г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещение, търговски обект-магазин в с. Пиперково  Община Ценово .

Заповед №РД-11/054>>