21.06.2022

ОБЯВА

Със Заповед №РД-11/ 084 от 16.06.2022г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот с идентификатор № 20849.14.67, находящ се в землището на село Джулюница, Община Ценово, област Русе, местност „Крайния Трап“, категория на земята – IV, начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, целият с площ 15788 кв.м., актуван с АЧОС № 2908/27.04.2021г.

Заповед №РД-11/084>>