04.12.2023

 ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

   Със Заповед № РД – 11 – 170 от 04.11.2023 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ II-332, в кв. 107 по регулационния план на село Караманово, Община Ценово, находящ се на улица „Генерал Радецки“ № 13, с площ 783 кв.м, актуван с АЧОС № 2451/14.05.2013 г. Определям за спечелил тръжната процедура Йордан Димитров Йорданов.

Заповед >>