12.05.2022

ОБЯВА

           Със Заповед №РД-11/ 058 от 09.05.2022г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с явно наддаване за отдаване на земеделски земи за създаване и отглеждане на трайни насъждения под аренда срок от 15 /петнатдесет/ години , намиращи се на територията на Община Ценово .

Заповед №РД-11/058 >>