26.07.2022

 ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

   Със Заповед № РД – 11 – 106 от 26.07. 2022 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи пасища  и мери от общинския поземлен фонд, намиращи се на територията на Община Ценово определям за спечелил Ценко Тачев Цветков, адрес: гр. Велико Търново, ул. „П.К Яворов“ №34

Заповед >>