09.05.2023
ОБЯВА
           Със Заповед № РД – 11 – 068 от 09.05.2023 г. на Кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет / години на:
Обект I.  Част от имот с идентификатор 78361.43.399, находящ се в с. Ценово, местност: Бог баир, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята: IV, с площ от 35 кв.м.
 
Обява >> 
Заповед >> 
Документация >>