05.04.2021

ЗАПОВЕД

№ РД – 11 – 045 от 05.04.2021 г.

с. Ценово 

 Във връзка с изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г. приета с Решение №29 на Общински съвет Ценово, обл. Русе, взето на заседание с Протокол №5/29.01.2020г., Решение №87 Общински съвет Ценово, обл. Русе, взето на заседание с Протокол №11/24.06.2020г. и Решение №98 Общински съвет Ценово, обл. Русе, взето на заседание с Протокол №112/29.07.2020г. на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 51, ал. 1 от Наредба №2 за общинската собственост

НАРЕЖДАМ:

1. Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на следните недвижими имоти – общинска собственост, представляващи пасища и мери от общинския поземлен фонд /ОПФ/, които се намират на територията на Община Ценово. 

Описанието на имотите е отразено в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, което е неразделна част от настоящата заповед. 

2. Вид на процедурата – публичен търг с явно наддаване. 

3. Оглед на обектите се извършва в работните дни от 9.00 ч. до 16.00 ч. преди деня на провеждане на търга. 

4. Срокът за приемане на заявленията за участие е до 16.00 часа на 19.04.2021г. в административния център за обслужване на клиенти на Община Ценово. 

5. Тръжната процедура да се проведе на 20.04.2021г. в сградата на Община Ценово, зала 302 от 10.30 часа. 

6. Тръжната процедура да се проведе при спазване на нормите определени в Наредба №2 за общинската собственост и законовата уредба. 

7. С настоящата заповед утвърждавам задължителните за участие тръжни книжа. 

8. Тръжната документация за всеки имот може да се изтегли от сайта на община Ценово. 

9. Минималното ценово предложение за годишна наемна цена е 10.00 /десет/ лева на декар съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1 на Наредба №2 за общинската собственост. Стъпката за наддаване е 10% от началната тръжна цена. 

10. Определям в настоящата тръжна процедура, за всеки имот да се участва отделно, с едно заявление и един комплект тръжна документация. 

11. Определям размер на депозита за участие от 20% върху първоначалната тръжна цена. Депозитът се плаща до 17.00 часа на деня предхождащ търга по банков път – Централна Кооперативна Банка АД – гр. РУСЕ, офис Ценово, IBAN: BG 88 CECB 9790 3376 5427 00, BIC: CECB BGSF

12. До участие в тръжната процедура се допускат всички лица, които нямат задължения към Община Ценово и са собственици на пасищни селскостопански животни и лицата, които поемат задължение да подържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние. 

13. Допълнителна информация – Община Ценово, ст. № 206, тел. 08122/25-10, вътр. 24, и на www.tsenovo.eu 

14. Изпълнението на заповедта възлагам на инж. Ванко Петков – Директор на Дирекция „Специализирана администрация” при Община Ценово. 

15. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветомир Петров – Заместник кмет на Община Ценово. 

16. Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение. 

17. Обявата за публичния търг да се постави на сайта на Община Ценово и на информационното табло на общината.

Д–Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово 

Съгласувал:
Мирослава Колева
Юрисконсулт

Изготвил:
Иван Иванов
Специалист “ОС

Тръжни документи >>