22.06.2022

 ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

   Със Заповед № РД – 11 – 086 от 21.06. 2022 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя- общинска собственост за срок от 5/пет/ години. - ET „Галина Александрова-Галя“

Заповед >>