22.06.2022

ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ

   Със Заповед № РД – 11 – 085 от 21.06. 2022 година на Кмета на Община Ценово за определяне на СПЕЧЕЛИЛ публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя- общинска собственост за срок от 5 /пет/ години. - „Сортови семена-Вардим“ АД с пълномощник Велин Кирилов Василев

Заповед >>