З  А  П  О  В  Е  Д 

№ РД - 11 - 098
с. Ценово, 03.12.2012 г.           

С оглед предстоящото честване на 8 декември - студентския празник, Коледните и Новогодишни празници и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1, чл. 152 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет - Ценово за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Ценово,   

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. ЗАБРАНЯВАМ:

1.1 Продажбата на пиротехнически средства, забранени по смисъла на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, можещи да доведат до самонараняване или нараняване на други лица и увреждане на здравето.

1.2 Продажбата на всички видове пиротехнически средства на лица под 18 години. За целта търговците, отговарящи на изискванията на глава трета от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, трябва да изискват на клиентите да удостоверяват възрастта си с лична карта.

1.3 Употребата на всички видове пиротехнически средства в превозни средства, училища, детски градини и техните прилежащи дворни пространства и игрища, както и на всички други обществени места, когато съществува опасност от самонараняване или увреждане здравето на други лица.

2. На нарушителите да бъде наложена санкция по Наредба № 1 на Общински съвет Ценово.

3. Копие от заповедта да се връчи срещу подпис на търговците от с. Ценово за сведение и изпълнение, както и на кметовете на кметства и кметските наместници за уведомяване на търговците на територията на съответното населено място и поставяне на информационните табла по населени места.

4. Настоящата заповед да се обяви на населението чрез местния радиовъзел, публикуване на електронната страница на Община Ценово и поставяне на информационното табло при входа на сградата на Общинска администрация.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Александър Милчев, заместник-кмет на Община Ценово и органите на РУП - гр. Бяла, съгласно чл. 152 от горепосочения Закон.

д-р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово

Съгласувал:
Кремена Цвяткова
Юрисконсулт 

Изготвил:
Катерина Илиева
Секретар