30.05.2022

ОБЯВА

Със Заповед №РД-11/ 074 от 30.05.2022г., на кмета на Община Ценово се открива процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следния имот частна общинска собственост:  Представляващ незастроен двор УПИ– I в кв. 87, отреден за „жилищно застрояване“ по регулационен план с. Новград, общ. Ценово, находящ се на ул. „Ал. Константинов“, при граници : на изток – УПИ II, на запад- ул. „Плиска“, на север- ул. „Ал. Константинов“ , на юг- УПИ IV,, актуван с АЧОС  № 497/02.12.2003г.

Заповед №РД-11/074 >>