11.09.2023
Заповед № РД-11 - 128 от 11.09.2023 г. на кмета на община Ценово за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и сервитутна зона за трасе на кабел за: „ Кабел  ниско напрежение от електромерно табло – ТП „Т-6 Ценово“ до ФЕЦ 30kW“, разположена  в УПИ II-544, кв.42 по плана на с. Ценово, община Ценово, област Русе с адрес ул.“Шипка“№5“, върху участъци от имоти, публична общинска собственост, собственост на община Ценово.
Заповед РД-11 - 128 >>