Заповед на кмета за определяне на спечелил  публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи изоставени и неизползваеми земеделски земи за срок от двадесет и пет години за създаване на трайни насаждения

цялата заповед >>