16.10.2013

Заповед на Кмета на Община Ценово за откриване на процедура за възлагане на дейностите добив на маркирана дървесина на корен и транспортиране на дърва за огрев за нуждите на Община Ценово, кметствата и кметските наместничества.
Заповед 119 >>