04.11.2013
 
Заповед на Кмета на община Ценово за определяне на спечелил открит конкурс за възлагане на дейностите добив на маркирана дървесина на корен и транспортиране на дърва за огрев за нуждите на Община Ценово и кметствата и кметските наместничества.
 
Заповед РД-11-128 от 29.10.2013 >>