23.12.2019

ОБЯВА

           Със Заповед №РД-11/ 173 от 18.12.2019г., на кмета на Община Ценово се определя спечелилият публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 20 години на земеделска земя общинска собственост.  

Заповед №РД-11/131>>