09.08.2013

Заповед № РД-11- 075 от 09.08.2013 на Кмета на Община Ценово за определяне на спечелил публичен търг с тайно надаване за отдаване под аренда за срок от 25 /двадесет и пет/ години на ПИ № 024001 - в местността "Кайника" в землището на село Ценово, с площ 70.786 дка, АЧОС №99 от 24.07.2001г.  

Заповед № РД-11- 075 >>