08.11.2013

О Б Я В А
На 01.11.2013 г. започна приемът на документи по Проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05PO001-5.2.13 „Живот в общността” в Община Ценово.
Предвижда се предоставянето на социалната услуга в Дневния център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово да започне в началото на м. Декември 2013 година. Капацитета на центъра е 10 потребители, лица над 18 години с физически увреждания от Община Ценово. 
В центъра ще бъдат предоставяни комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани със задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационни потребности, както и потребности от организация на свободното време и лични контакти. 
За предоставените услуги потребителите ще заплащат такса, която се определя в процент от личните доходи на лицата ползващи социалните услуги.
Основната цел на проекта е гарантиране право на живот на възрастни хора с увреждания от община Ценово чрез създаване на дневен център в с. Ценово.
Специфичните цели на проекта са:
1) Разкриване на нови социални услуги в община Ценово, насочени към целевата група на възрастни хора с увреждания, в община Ценово;
2) Предлагане на социална работа за реална интеграция и рехабилитация на възрастни хора с увреждания чрез дневни грижи за тях.
В центъра предстои да бъдат назначени социален работник, медицинска сестра, рехабилитатор и трудотерапевт.
За потребители на социалната услуга могат да кандидатстват:
•  Лица над 18-годишна възраст с физически увреждания от общността, чакащи за настаняване в специализирана институция. 
Информация за необходимите документи за кандидат - потребителите може да бъде получена в офиса на Проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово” в сградата на Община Ценово.
 
Ръководството на проекта