Изх. № 868
25.04.2023 г.
ДО
Цветан Георгиев Банев, носител на вещни права на УПИ ІІІ-383, кв. 37,
с. Ценово, общ. Ценово
Димитричка Георгиева Славова, носител на вещни права УПИ ІІІ-383, кв. 37,
 с. Ценово общ. Ценово
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
            Уведомяваме Ви, че в административната сграда на Община Ценово – ул. ”Цар Освободител” № 66 ет. 3 ст. 304  е изложен проект за  Изменение на план регулация на УПИ ІІІ-383 в кв. 37, с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе.
На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба всеки работен ден
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез деловодството на Община Ценово с приложени  документи, доказващи собствеността.
ОБЩИНА ЦЕНОВО