В Община Ценово стартира Проект „Приеми ме 2015”  Етап 2

Проектът „Приеми ме 2015“ се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините в България. Неговата цел е да се разшири обхватът на услугата „приемна грижа“ и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане в семейна среда на деца в риск.

      През месец октомври 2016 година между Агенцията за социално подпомагане и Община Ценово се подписа Споразумение за партньорство за изпълнение на Проект „Приеми ме 2015“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., бюджетна линия  BG05M9OP001¬2.003 „Приеми ме 2015”, финансиран съгласно договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9OP001-2.003-0001-C01. Проектът е с продължителност до 31.03.2018 г.

Основната цел на Проект „Приеми ме 2015“ е да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ и разширяване на обхвата й, както в страната, така и по отношение на целевите групи.

Специфични цели:

  • Да се продължи и надгради устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа в подкрепа на процеса на деинституционализацията на деца.
  • Да се развие иновативен модел на организация и управление на предоставянето на приемната грижа на национално ниво с активното участие на всички общини с идентифицирана потребност от развитие на тази услуга.
  • Да се предоставя с приоритет приемна грижа на деца от 0 до 3 ¬годишна възраст, както и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци;
  • Чрез мониториране на предоставяната приемна грижа и извършване на оценка на въздействието на услугата да се създаде сигурна и устойчива среда, стимулираща развитието на детето в приемното семейство, както и по¬- голяма сигурност и ефективност на работещите.

 От месец ноември 2016 г. Община Ценово е доставчик на социалната услуга ,,Приемна грижа” и има отговорностите на работодател на проектните приемни семейства с местоживеене в общината, след подаване на заявление от тяхна страна за промяна на доставчика (от ДСП към община).

Към настоящият момент в Община Ценово има 2 утвърдени приемни семейства, като в  едно от тях има настанено дете.

Изготвил,

Оперативен счетоводител по проекта