Изх. № 1005

22.05.2023г.
   Уведомление до собствениците на поземлени имоти 74, 73 и 76 в кв. 37 по кадастралния план на с. Долна Студена, Община Ценово 
Ø  Мита Христова Пашанкова с. Долна Студена, ул. Родина 2
Ø  Петър Тодоров Георгиев с. Долна Студена, ул. Родина 2 а
Ø  Русан Тодоров Георгиев с. Долна Студена, ул. Родина 2
Ø  Теменужка Здравкова Тодорова с. Долна Студена, ул. Родопи 2
Ø  Петър Здравков Тодоров с. Долна Студена, ул. Митко Палаузов 9
Ø   Георги Здравков Тодоров с. Долна Студена, ул. Родопи 1
Ø  Енчо Димитров Енчев с. Пиперково, ул. Бузлуджа 13
Ø  Тодор Тодоров Филипов с. Долна Студена, ул. Хан Аспарух  57
Ø  Красимира Тодорова Филипова с. Караманово, ул. Невен 10
Ø  Митка Тодорова Филипова с. Долна Студена, ул. Димчо Дебелянов 9
Ø  Тихомир Димитров Семов с. Долна Студена, ул. Васил Левски 12
Ø  Христо Пашанков Петров с. Долна Студена, ул. Родина 4
Ø  Валентин Пашанков Петров с. Долна Студена, ул. Митко Палаузов 12
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
 
  На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление № 1840/16.05.2023г. от Русан Тодоров Георгиев (наследник на Тодор Георгиев Пашанков) до Кмета на Община Ценово, придружено от проект за изменение по чл. 51, ал. 1, т. 2, е започната процедура по изменение на кадастралния план за поземлен имот с номера 74 кв. 37, с адрес: ул. „Родина“ 2, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе.
 
Изменението се изразява в :
 
  Попълване на съществуващи сгради в имота и изменение на границите с поземлени имоти 73 и 76 (на север и юг) с ПИ № 74 от преки геодезически измервания на място.
 
   На  основание  чл. 34, ал. 1 и  3 от  АПК,  в  7 - дневен   срок   от   получаване  на настоящото уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да предявите писмени искания и възражения, като  представите документи, доказващи  правата Ви на собственик.
 
  Документите може да изпратите на адрес: Община Ценово , ул. Цар Освободител № 66, с. Ценово, респективно на e-mail: obshtina@tsenovo.bg  или да ги представите в сградата Община Ценово,  отдел ТСУ на горепосочения адрес.
 
  При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, Община Ценово ще продължи процедурата по исканото изменение, за което ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 1 от ЗКИР и §4, ал.1, т.2 от  ПЗР на  ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.
 
ОБЩИНА ЦЕНОВО