01.02.2016
 
От 01.02.2016 г. Община Ценово в качеството си на бенефициент със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0234-С001 стартира Проект „Независим живот за жителите на Община Ценово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”. Продължителността на проекта е 20 месеца, а дейностите по предоставяне на почасовите услуги са 18 месеца. Бюджета на проекта е на обща стойност 479 973,27 лева /четиристотин седемдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и три лева и двадесет и седем стотинки/. 
С реализирането на проекта ще се постигне подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. Всички дейности са пряко насочени към подобряване качеството на живот на лицата с увреждания и самотноживеещите възрастни хора от Община Ценово, чрез получаване на достъп до интегрирани социални услуги в общността или в домашна среда:
• ще се надгради и обогати дейността и предлагания набор от услуги от действащото „Звено за услуги в домашна среда“ към „Домашен социален патронаж“ - Ценово;
• ще продължи предоставянето на качествени социални услуги в общността или в домашна среда за предотвратяване на социално изключване и създаване на възможности за водене на самостоятелен живот на възрастните и хората със специфични нужди; 
• ще се разшири пространственият обхват на предоставяните услуги и тяхното разнообразие;
• ще се повиши качеството на живот, както на предоставящите услуги, така и на потребителите.
Ще бъдат сключени трудови договори с 45 лични асистента/домашни помощници за предоставяне на почасови услуги, както и с 1 сътрудник, социални дейности. Ще бъдат наети психолог, медицинско лице и/или рехабилитатор за предоставяне на специализирани услуги. Ще бъдат сключени най-малко 90 договора с потребители на интегрираните услуги.
 
 
Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”
Договор № BG05M9OP001-2.002-0234-C001 
Проект „Независим живот за жителите на Община Ценово”