22.11.2022

СПРАВКА

ОТНОСНО: постъпилите предложения  във връзка с проект на Наредба № 3  за определянето и администрирането на местните такси и цените на услуги, предоставяни от Община Ценово

В посочения срок няма постъпили предложения и становища по проекта.

Виж справката >>